KEURINGEN

Inleiding
Iedere hoogwerker en verreiker welke in Nederland wordt gebruikt moet minimaal jaarlijks worden gekeurd door een deskundig persoon.

Omega Service is erop ingericht om uw machines te keuren. Wij verzorgen veiligheidskeuringen, onderhoudskeuringen en inspecties.

Voor de eigenaar van een hoogwerker of verreiker zijn er twee hoofdredenen om deze machines te laten keuren:
1) preventief, om te controleren of de machine zich in een goede technische staat bevindt. Insteek hier is om voor nu en in de toekomst te zorgen voor een maximale inzetbaarheid van uw machine;
2) administratief vastleggen van de technische staat van uw machine: indien uw machine bijvoorbeeld betrokken raakt bij een ongeval moet u ondermeer kunnen bewijzen dat u op het gebied van veiligheid en onderhoud er alles aan hebt gedaan om een zo veilig mogelijke werksituatie te creëren op de momenten dat uw machine wordt ingezet.

Periodieke veiligheidskeuringen
In de Arbowetgeving is vastgesteld dat mobiele arbeidsmiddelen (zoals bijvoorbeeld hoogwerkers en verreikers) jaarlijks door een deskundige moeten worden gekeurd ¹, zoals hierboven al is aangegeven. In de Arbowetgeving is opgenomen dat de nodige maatregelen dienen te worden genomen om ervoor te zorgen dat arbeidsmiddelen tijdens de gehele gebruiksduur door toereikend onderhoud in een zodanige staat worden gehouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen ².

Omega Service is de service-provider bij uitstek op het gebied van keuring en inspectie aan hoogwerkers en verreikers. Ditzelfde geldt voor onderhoud en reparatie aan deze machines.

Uit de wet volgt een verplichting om hoogwerkers en verreikers goed te onderhouden en periodiek te keuren. Een onderhoudsbeurt is gericht op het inzetbaar houden van de hoogwerker, terwijl een periodieke veiligheidskeuring gericht is op het terugdringen van risico’s (met name op het gebied van veiligheid). In veel gevallen combineren onze klanten de jaarlijkse periodieke veiligheidskeuring met onderhoud, de keuring heeft hierdoor meer diepgang en het is ook kostenbesparend.

In het verticaal transport is er met regelmaat discussie over wat ‘deskundig’ is. In de toelichting op het Arbobesluit wordt aangegeven: Voor de keuringen moet de werkgever een deskundige persoon inschakelen. Dit kunnen naar keuze van de werkgever bijvoorbeeld zijn deskundigen van een onafhankelijke keuringsinstantie, van een onderhoudsdienst van een leverancier of van de technische dienst van het eigen bedrijf. Deskundigen moeten gekwalificeerd zijn om het desbetreffende arbeidsmiddel te mogen keuren. Zij moeten daartoe beschikken over voldoende kennis en kunde en de nodige keuringsuitrusting. De werkgever dient zich daarvan te overtuigen.

De buitendienst medewerkers van Omega Service zijn door SGS geaccrediteerd, zodat zij – conform de normen van SGS – keuringen aan uw hoogwerker kunnen uitvoeren. Tevens is Omega Service erkend keurbedrijf in naam van BMWT. Brancheorganisatie BMWT heeft het BMWT-keur ontwikkeld: dit is een systeem van periodieke veiligheidskeuringen, dat een deskundig en onafhankelijke uitvoering van de keuring garandeert. In aansluiting op het voorgaande heeft Omega een hoge mate van deskundigheid op het gebied van hoogwerkers doordat zij in eigen huis hoogwerkers op maat bouwt. Wanneer u Omega Service in de arm neemt om keuringen en inspecties van uw hoogwerkers en verreikers te verzorgen, dan verzekerd u zichzelf ervan dat u voor deze keuringen een ‘deskundig persoon’ inschakeld zoals bedoeld in het Arbobesluit ³.

Wij kunnen voor u keuringen en inspecties van hoogwerkers en verreikers verzorgen in een aantal gradaties:
– SGS-keuring
– KOS-keuring (SGS), keuring onder supervisie
– BMWT-keuring
– Omega Service-inspectie.

Omega Service mag zich deskundig noemen, omdat onze keurmeesters alleen die machines mogen keuren waarvan zij:
• periodiek de fabrikantentraining volgen;
• beschikken over de actuele manuals;
• meetgereedschappen gebruiken, gekalibreerd conform fabrikantspecificaties.

Onafhankelijkheid wordt gegarandeerd doordat:
• Keurende bedrijven, zoals Omega Service, periodiek gecontroleerd worden door de TÜV;
• De uitgevoerde keuringen steeksproefsgewijs gecontroleerd worden door een onafhankelijke derde instantie.

Wanneer u keuringen door Omega Service laat uitvoeren, dan bent u verzekerd van een gedegen administratie. In het geval van een SGS-keuring wordt u machine afgemeld bij SGS en worden daar de keuringsgegevens en het keuringsrapport gearchiveerd. In het geval van een BMWT-keuring wordt een vergelijkbare procedure gevolgd, maar dan bij BMWT. Natuurlijk ontvangt u ook een exemplaar van het keuringsrapport voor uw eigen adminstratie. Nadat Omega Service een keuring heeft uitgevoerd worden alle keuringsgegevens van uw machines (ook) bij Omega Service gearchiveerd.

Samengevat komt het er op neer dat wanneer Omega Service uw hoogwerker of verreiker gekeurd heeft, zij daarmee als het ware de Arbo-verantwoordelijkheid van de werkgever overneemt.

U kiest zelf het type keuring of inspectie, welke u wenst. Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.
¹ Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 7.4a. Keuringen
• 5. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.

² Artikel 7.5. Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
1. De nodige maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen tijdens de gehele gebruiksduur door toereikend onderhoud in een zodanige staat worden gehouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen.

³ Het Arbeidsomstandighedenbesluit (of: Arbobesluit) maakt deel uit van de Nederlandse arbeidsomstandighedenwetgeving. In het Arbobesluit staan concrete regels, ingedeeld naar onderwerp. De voorschriften zijn algemeen geformuleerd. Zij geven aan welk resultaat het arbobeleid moet hebben, maar leggen niet dwingend op hoe dat resultaat bereikt moet worden.

Keuringen